Rybářská kronika

 

Historie a současnost rybaření v Hluku

   Jak uvádí Pamětní kniha obce Hluku, Československý svaz rybářů - skupina Hluk vznikla pod hlavičkou místní organizace v Uherském Ostrohu. Stalo se tak v listopadu 1960.
Zakládajících členů bylo 23 a prvním předsedou se stal Jan Nemrava, zaměstnanec Autopalu.
   Rozšíření a velké oživení činnosti rybářů souvisí s výstavbou závlahové nádrže Díly –hlucké přehrady. Ta byla vybudována začátkem 60-let minulého století a následně  zarybněna.
   Skupina rybářů, která se postupně rozrůstala byla stále organizována jako místní skupina při Českém rybářském svazu, místní organizaci Uh.Ostroh. Později byla přeřazena pod  Český rybářský svaz – místní organizace Uh.Hradiště.
   Během 60-80 let bylo vybudováno několik chovných rybníků na katastrálním území Boršice u Blatnice  a v katastrálním území Hluk. V 90-tých letech byl postaven na přehradě víceúčelový objekt. Místní skupinu Hluk v těchto letech vedli funkcionáři jako Jan Plaček, Miroslav Špaňhel, Josef Huspenina, Josef Říha , Antonín Trčka a další. 
   Koncem 90-tých let, kdy členská základna narůstala, sílil požadavek na osamostatnění od místní organizace Uherské Hradiště, neboť veškerá ekonomika a zarybňování bylo řízeno odtud. V tu dobu měla místní skupina Hluk 206 členů.
   V únoru 1998 byla svolána mimořádná členská schůze, která odsouhlasila vytvoření samostatné Místní organizace Hluk a pověřila skupinu členů projednáním této změny na Moravském  rybářském svazu Brno  a Místní organizaci Uherské Hradiště.
   V srpnu 1998 proběhla další mimořádná schůze, kde bylo na základě  úspěšných jednání definitivně odsouhlaseno odtržení a  vznik nové samostatné Místní organizace Hluk. Současně byl zvolen 11-ti členný výbor. Předsedou byl zvolen Ing. Stanislav Vlk, jednatel
Miroslav Vlk a hospodář Pavel Uhlíř.
    Od 1.1.1999 byla provedena registrace nového právního subjektu Moravský rybářský svaz Brno o.s., Místní organizace Hluk. Jako revír byl označen „Okluka1“, což zahrnuje vlastní přehradu a potok Okluka až po Uherský Ostroh v rozloze 10 hektarů.
Během času se počet členů výboru zeštíhlil na 7 funkcionářů. Dnes jsou statutárními  zástupci místní organizace Ing. Stanislav Vlk-předseda, Vladimír Matoušek -místopředseda, Pavel Uhlíř -hospodář  a Jiří Míšek - jednatel. První tři jsou ve vedení organizace od samotného vzniku.
   Od začátku musela místní organizace Hluk projít těžkými zkouškami. Bylo nutno vyplatit dluh za účetní hodnotu chaty a odbahnit 4 chovné rybníky, které byly zaneseny sedimenty. To se během 6 let podařilo bez finančních dluhů. Organizace  získala prostředky pořádáním rybářských závodů s prodejem  rybích specialit, tanečních zábav a také  členských příspěvků. Hodnota těchto investic byla řádově  500 000,- Kč. Zde nejde nevyzvednout obrovskou obětavost a nasazení mnoha členů při realizaci těchto prací. Poděkování patří i Městu Hluk, které prodalo a zčásti darovalo pozemky pod chovnými rybníky a chatou a tím umožnilo jejich  kolaudaci a zavedení do majetku organizace.
    V současnosti (psáno v roce 2013) máme 578 členů. Nejsou to jen Hlučané, ale i občané z Ostrožské Lhoty, Dolního a Horního Němčí, Slavkova a dalších okolních obcí. 51 členů naší místní skupiny tvoří mládež. Tato je organizována v kroužku, ve kterém je připravována teoreticky i prakticky na vstup mezi dospělé. Kroužek vede už po mnoho let Milan Prachař.
   Součástí naší místní organizace je i  7 členů rybářské stráže, kteří mají krajskou působnost.
Výbor místní organizace se schází minimálně 1x za měsíc, kde projednává a plánuje veškerou činnost organizace, tj. ekonomiku,  práce na rybnících a revíru, řídí výrobu a chov rybí násady.
   Pro představu čtenáře, o jaké množství produkce ryb se jedná uvádím, že roční úlovky  na přehradě v Hluku se pohybují kolem 3500 Kg a  toto množství každoročně doplňujeme  z vlastního chovu a často ještě prodáváme přebytky okolním organizacím. Nejedná se jen o úlovky kapra, ale mnoha dalších druhů.
   Množství  pracovních povinností členů je čerpáno na udržování  životního prostředí chovných rybníků a hlavně přehrady, tj. sečení trávy, prořez porostů a úklid.
To vše představuje obrovské množství práce a pro mnohé je možná nepochopitelné, že veškerá tato činnost je realizována na základě povinnosti každého člena odpracovat 10 hod  ročně.
   Stojí za zmínku, že naše přehrada je vyhlášená množstvím a velikostí úlovků sumce. Za posledních 8 let zde bylo vyloveno kolem 350 sumců, z toho 5 kusů nad 200 cm. Největší, o délce 240 cm byl označen jako druhý největší v republice a byl prezentován v tisku a televizi. Jeho vylovení bylo pikantním zážitkem: starší invalidní důchodce se svou manželkou měli „nahozenu“ běžnou udici s běžným vlascem na kapra. Přišel záběr, dotyčný rybář byl „tažen“ do vody a po chvíli nebyl schopen udici udržet. Nedaleko od něj rybařil jeden ze členů výboru. Ten se ujal udice a po více než 30 minutách sumce zdolal. Úsměvné nakonec bylo, že manželka chtěla 240 cm dlouhého sumce vytáhnout podběrákem na kapra. Smutným koncem tohoto příběhu je ovšem fakt, že dotyčný nám odmítl prodat hlavu sumce na preparaci trofeje a ta nakonec skončila u řezníka.
   Na závěr bych chtěl konstatovat, že sportovní rybolov poskytuje  využití volného času tisícům našich občanů, kteří se ale v rámci své organizované činnosti podílejí výrazně na tvorbě a ochraně životního prostředí. V rámci svých organizací rybáři odpracují tisíce hodin na svých revírech. Proto není vůbec na místě označení „ tichý blázen“.
Přijďte mezi nás a přesvědčíte se sami.

Ing. Stanislav Vlk - předseda MO Hluk

Kroužek mladých rybářů - rok 2013


Ryby a rybníky v dávné minulosti Hluku

   Historicky se ve středověku v okolí Hluku vyskytovala řada rybníků, které však postupně zanikly a byly přeměněny na zemědělskou půdu. Hlucká kronika říká, že: „Za rybníky středověkého původu pokládáme rybník Brodský, Trněný, Zájankovský a rybník Horní. Jejich uváděné rozměry ukazují na dobu vzniku v 15.-16. století. Do této doby se hlásí i rybník Nový. O tomto rybníku čteme v urbáři panství ostrožského r. 1592, kde jeho velikost je označena počtem 60 kop* násady. V tomto urbáři se uvádí ještě rybník Nad mlýnem na 30 kop násady, dále čtyři rybníky nad městečkem v celkové výši 210 kop násady a dva rybníky pod městečkem, zvané Horní a Dolní Žabinec. Roku 1826 byly v Hluku Horní a Nový rybník vysušeny.“
    V současné době je na hluckém katastru vodní nádrž Nové díly (přehrada Býčina) vybudovaná v letech 1962-1963, rybník Podkova a tři rybníčky na Boršickém potoce pod Babí horou, vybudované rybáři v roce 1961.

*kopa = archaický výraz pro šedesát, kopa je pět tuctů nebo čtyři mandele
Petrův zdar